วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

I am meenza

ชื่อ พรมีนา คูวัฒนา

ชื่อเล่น มีน

เรียนที่ โรงเรียนสายธรรมจันทร์

ชั้น ม.4/1 เลขที่ 38